Erkek Bilir


Be? kad?ndan daha fazla p?melerini istedik. ?a??rt?c? sonular elde ettik.

Neden p?rz? p?mek zaman ldrmek iin ilgin bir yol, dudaklar birle?ir, nefesler birbirine kar???r ve dillerden hi bahsetmeyelim. p?meyi neden seviyoruz? Baz? kad?nlar iin p?mek cinsel birle?meden ok daha ili d??l? hissettiriyor, dudaklar birle?ti?inde aran?zda daha gl bir ba?lant? hissediliyor. p?menin ard?nda sadece romantizm yatm?yor, bilim de devreye giriyor. p?mek vcutta oksitosin ve endorfin salg?lanmas?na yol a?yor ve bu da kendimizi daha mutlu ve ba?l? hissettiriyor.

Ancak zaman getike ili?kide ilk azalmaya ba?layan ?eylerden biri p?me sreleri oluyor. Yak?nlarda yap?lan bir ara?t?rmaya gre kad?nlar?n %79u e?lerini istedikleri kadar pemediklerini sylyor. %14 e?er gnde bir kez p?rse kendini ?ansl? hissediyor.

Uzmanlar cinsel veya ili?kisel problemleri olan iftlere daha fazla pck tavsiye ediyorlar. p?menin e?ler aras?nda zay?flayan ba?lar? tekrar glendirdi?ini belirtiyorlar. Bu teoriyi test etmek iin be? kad?nla anla?t?k. Sonular? okuyun ve p?menin gcn anlay?n.

Deney No.1

Yatakta yarat?c? ve macerac? olmakla vnrm ancak kabul etmeliyim ki p?me ?eklimi olduka s?k?c? buluyorum. Ayn? ?eyleri drt y?ld?r yapt?ktan sonra e?imin yeni ?eyler denemeye hevesli olup olmad???n? merak ediyorum. 29 ya??ndaki bu dene?imize ?u tekni?i tavsiye ettik. p?rken nce yana??ndan ba?lamas?n?, sonra kula?a ve ard?ndan a?z?na gemesini nerdik. Ayr?ca p?rken elleriyle e?inin s?rt?n? ok?amak gibi farkl? ?eyler denemesini istedik, bylece p?me tm vcudu iine alan bir tecrbeye dn?ecekti. Sonu: E?im i?ten-yeni-geldim modundan her ?eyi yapmaya haz?r moduna geti. ?imdi e?imle sevi?mek istedi?imde bu tekni?i kullan?yorum, hadi sevi?elim demekten ok daha iyi.


Deney No.2

E?inizin p?me ?eklini de?i?tirmek
Anketimize kat?lan kad?nlar?n %25 i e?lerinin p?me ?eklini de?i?tirmekte ba?ar?l? olduklar?n? belirttiler. 35 ya??ndaki dene?imiz iin bu iyi bir haber. Ni?anl?m ayn? bir lise ?rencisi gibi p?yor. Diliyle ok agresif davran?yor ve p?tkten sonra dudaklar?m tkrk iinde kal?yor. Kad?nlar ve erkeklerin p?me tarzlar? farkl?l?k gsteriyor.

Erkekler p?rken daha fazla s?v? transferi olmas?ndan ho?lan?yor, bu ?ekilde partnerlerine testesteron transfer ederek libidolar?n?n ykselmesini sa?l?yorlar. ?lgin bir a?klama ama dene?imiz iin bir ?ey ifade etmiyor. Ona nerimiz ?u oldu: Ona bir dakika boyunca k?m?ldamamas?n?, pc?e kar??l?k vermemesini syle ve onu seni pmesini istedi?in ?ekilde p. Dene?imiz bunu denedi?inde i?lerin nas?l hemen dzelmeye ba?lad???n? grd. Onu yava?a ve hi dil kullanmadan ptm ve ondan da ayn?s?n? yapmas?n? istedim. Onu sevdi?imi bildi?i iin duygular? incinmedi ve bir daha o eski bol salyal? gnlere dnmedik.

Deney No.3

Bir hafta boyunca sadece p?mek (seks yok)

43 ya??ndaki dene?imize gelelim. Birbirimiz seviyoruz, ama seks esnas?nda bile nadiren p?yoruz. Uzman?m?za gre ift ister 40 gndr ister 40 y?ld?r beraber olsun, p?mek ba?l?l??? art?r?r ve gvenlik hissi uyand?r?r. Sadece p?mek ve seks yapmamak iftimize iyi gelebilir mi? ?lk gn onunla uzun uzun p?tk ve seks yapmadan durmak zordu. Hafta boyunca sadece bir gn kural? i?nedik ve o gn de evlilik y?ldnmmzd. Seks inan?lmazd?. Ya?ad?klar?m?z p?menin gzelli?ini bize hat?rlatt? ve eski gnlerimize dndk.

Deney No.4
34 ya??ndaki dene?imize kulak verelim. E?im her zaman halka a?k alanlarda p?mek isterdi, metrodayken, markette kasa s?ras?nda vs. Biz art?k liseli a??klar de?iliz ki. Di?er insanlar?n zel hayat?m?z? grmesinden rahats?zl?k duyuyorum. Uzman?m?z?n tavsiyesi : Beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde p?menin verece?i heyecan ve adrenalin iftleri birbirine daha fazla ba?l? hissettirebilir. Ne zarar? var ki? Dene?imiz uzman?m?z? dinliyor ve sonu: Ak?am yeme?inden ?kt?ktan sonra halka a?k bir parkta durduk ve onu ate?li bir ?ekilde ptm. Bundan ho?land?m ve bunun gibi ne ok f?rsat? ka?rm?? oldu?umu anlad?m. Ama s?n?rlar? da belirttim. E?im 15 dakika p?tkten sonra neredeyse ggslerimi ok?amaya ba?lamay? d?nd?n itiraf etti. p?mek tamam ama ellemek yok.


Deney No.5

E?im ve ben haftada ortalama sadece bir kez yanaktan p?rz. diyor 25 ya??ndaki dene?imiz. nce k?z?m?z, zrd?ndan bir o?lumuz oldu. p?me bitti. Saatlerce p?t?mz o eski zamanlar? zlyorum. Uzman?m?za gre gnde sadece tek bir gzel p?me kendiniz iyi hissettirir ve partnerinizle yak?nla?t?r?r. Dene?imize gnde bir kez p?me diyeti nerdik.

1. Gn: Cumartesi
Onu ptm ve bana Ne yap?yorsun dedi. Seni pyorum Neden? Bir yere mi gidiyorsun? fff.

2. Gn: Pazar
Uyan?nca ona kocaman ?slak bir pck verdim. Sonra ona sar?ld?m ve tekrar ptm. Duraksad? ve Hey, neden biftekleri terbiye etmiyorsun, onlar? ak?am pi?irebilirim. Hmm, yemek yapmay? neriyor, benim iin yeni bir ?ey.

3. Gn: Pazartesi
??ten geldikten sonra kuca??na oturdum ve yzm yzne yakla?t?rd?m. Beni iki defa pt.

4. Gn: Sal?
Sabah i?e giderken iki kez gle gle pc? verdim ve evden ?karken sendeledi! Eve geldi?imde yemek f?r?ndayd? ve yemekten sonra kanepede bana ayak masaj? yapt?. Hemen yata?a ko?tuk.

5. Gn: ar?amba
Bana yap?lacaklar listesi verdi ve kendininkini gsterdi. Onunki benimkinin iki kat?yd?. O ak?am yemek haz?rlarken geldi ve bana uzun bir pck verdi. Uzun zamand?r sadece n sevi?me esnas?nda p?yorduk. p?me ve k?yafetleri ?karmama. Bu tutku olmal?.

6. Gn : Per?embe
Bir film seyrettik ve kanepede sevi?tik. Bunun beni ne kadar gen ve salak hissettirdi?ini unutmu?um.

7. Gn: Cuma
Hafta sonu iin tatile ?kt?k. Otele gelip ocuklar? uyuttuktan sonra ona deneyden bahsettim. Seni pmekten her zaman ho?land?m dedi. Beni pmekten ho?lanm?yorsun art?k, her zaman me?gulsn diye itiraz etmek istedim ama hakl? oldu?unu biliyordum.

?ki hafta sonra

Son iki haftada son iki y?lda p?t?mzden fazla p?tk. Daha az stresliydim ve o evde daha ok vakit geiriyordu. Seks hayat?m?z m?? Her zaman iyiydi ama ?imdi muhte?em. Her zaman fazlas?n? istiyoruz.comments