Erkek Bilir

KADIN ORGAZMI - B?LMEN?Z GEREKENLER

Kad?nlar onu ister, erkekler de ula?t?rmay?. Ama grnen o ki bu yle pek s?kl?kla olmuyor. ??te bunun iin buraday?z, kalem ve ka??d?n?z? haz?rlay?n, ders ba?l?yor. al??maya ba?laman?z ve gerek hayatta denemeniz iin bilmeniz gerekenleri anlataca??z.


Zaman? Umursamay?n

Sizin bo?almadan daha uzun seks yapabilmeyi kafan?za takt???n?z kadar bir ok kad?n orgazma ula?malar?n?n uzun srd?nn fark?ndad?r ve o?u zaman orgazm taklidi yaparak vazgeerler. zm? Orgazma kafan?z? takmay?n, sizin ve onunkini. ?sveli ara?t?rmac?lar?n yapt??? son al??ma gsterdi ki rahatlam?? hissetmek kad?n orgazm? iin en nemli etken.

Ona tm gecenin sizin oldu?unu syleyin ve ona zevk vermeye odaklan?n, orgazm? kafaya takmay?n. al??malar gsteriyor ki normal bir kad?n?n orgazma ula?mas? 15 ile 40 dakika aras?nda sryor.

Onu Yetene?inizle Ba?tan ?kar?n

En iyi seks daha k?yafetler zerinizdeyken ba?lar. Onu gldrebilmeniz ve ho?a vakit geirtebilmeniz, iyi grnmenizden ve sa?lam bir vcuda sahip olmaktan ok daha nemli. Evet, esprili olman?z gerekiyor ve bu bir yetenek.


Soyundu?unda Onunla Konu?un

Ara?t?rmalar gsteriyor ki cinsel organlar?n?n grnts hakk?nda endi?e duyan kad?nlar oral seks ile daha zor orgazm oluyorlar. Ayr?ca vcutlar?n? be?enmeyen ve utanan kad?nlar daha seyrek seks ihtiyac? duyuyorlar.
yleyse ne yapman?z gerekir? ?plakken nas?l grnd? ho?unuza gidiyorsa ve herhalde yledir, bunu onunla payla??n.

st K?sma Nazik Davran?n

n sevi?me esnas?nda, g?slerinin st, alt ve yan k?s?mlar?n? ok?ay?n, bu blgeler gerekte uyar?lmam?? g?s ucundan daha duyarl?d?rlar. Yava? yava? g?s ular?na gein ve kad?n?n verdi?i tepkilere dikkat edin. Ortam ?s?n?rken g?s ular? kanla dolmaya ve sinir ular? hassasla?maya ba?lar. Yava? olun, bu blgeye yeterince zaman ay?r?n.

Favori Dokunu?lar?n? ?renin

Kad?nlar?n ok?ama s?ras?nda en sevdikleri ?ey, yava? ilerlemedir. Yan?na uzan?n ve avu iinizi klitorisinin az zerine yerle?tirin. Orta ve yzk parmaklar?n?zla d?? dudaklar? boyu boyunca hafife ok?ay?n. Yava? yava? bas?nc? art?r?n. Do?rudan olmayan uyarma eklemek iin avcunuzla klitoris civar?n? kavray?n, klitoris ok hassas oldu?u iin yeterince uyar?lmadan klitorise do?rudan dokunulmamal?d?r. Kad?n tahrik olduka tm elinizi hareket ettirirken parmaklar?n?z?n ucu ve orta k?sm?yla yava? yava? klitrorisi uyarmaya ba?layabilirsiniz.

A?n?z? De?i?tirin

De?i?ik birle?me a?lar? deneyerek en ok hangisinden ho?land???n? ?renmeye al???n. G-noktas?n? (vajina n duvar?nda 3-5 cm ieride) uyarmak iin parmaklar?n?zla bu blgeye masaj yap?n. Bu sngersi blge kad?n tahrik olduka ?i?er. Bir ok kad?n bu blgenin uyar?lmas?yla doru?a ula?abilir. E?er partneriniz bundan etkilenmiyorsa bunu haf?zan?za kaydedip di?er ?eylerle devam edin.

Birden ok ??e Yarayan Hareketler Deneyin

Partnerinizin ald??? zevki art?rmak iin, hassas blgelerine daha fazla temas sa?layan pozisyonlar? denemelisiniz. ??te bir rnek: S?rt st yatmas?n? ve bacaklar?n? uzatmas?n? isteyin. zerine t?rman?n, kolan?z? omuzlar?n?n etraf?nda k?v?r?n ve dirseklerinizden destek al?n. Burada ama penis kknn klitorisine temas sa?lamas?. Yava?a yukar?-a?a?? hareket ederek tm bedeninizi kullan?n.

Bir di?er ipucu; kas???n?z? dairesel veya yukar? a?a?? hareket ettirerek klitorisini uyar?n. Bu hem sizin uyar? seviyenizi azaltarak daha uzun sre kalman?z? sa?lar hem de onun klitorisini uyararak daha ok zevk almas?na yard?mc? olur.

Orgazma Yakla?t???n? Hissedin

Oral seks yaparken yava? olun, birden sald?r?ya gemeyin. nce bacaklar?n?n i k?s?mlar?n?, d?? ve i dudaklar? pn. Sonra dilinizi geni? olarak kullanarak i k?s?mlara gein. Kalalar?n?n hareketini izleyerek ho?land??? ritmi yakalay?n. ?nlemelerine kulak vererek hangi teknikten daha ok ho?land???n? anlamaya al???n.

Orgazma yakla?ma sinyallerini anlamaya al???n. Bil elinizi karn?na koyarak orgazm ncesi kas?lmalar? hissetmeye al???n.

Onu ?zleyin

Erkekler orgazma yakla??rken geri dnlemez noktay? a?t?klar?nda art?k top patlasa da kendilerini engelleyemezler. Ancak tam tersine orgazma yakla??rken e?er durur veya hareket de?i?tirirseniz kad?nlar birden so?uyabilir. Yeni ?eyler denemeyi severiz, tekni?inizi de?i?tirmek de faydal?d?r ancak i?e yarayan bir ?ey yap?yorsan?z partneriniz orgazma ula?ana kadar aynen devam etmelisiniz.

nce O Gelsin

Hassas klitorisi olan bayanlar iin, nce kad?nlar stratejisi uygundur. E?er klitorisi uzun sre uyar?rsan?z biraz tahri? olur ve daha sonra el veya a??z yoluyla uyar?lmaya cevap vermeyebilir. yleyse cinsel birle?meye gemeden nce onun orgazma ula?mas?n? sa?lamal?s?n?z.

dl: Kad?nlar?n orgazm s?n?r? ilkinden sonra azal?r ve ikinciye ula?malar? daha k?sa srer.

?lginizi ekebilecek di?er makalelerimiz

KADINLAR VE C?NSELL?K - B?LMEN?Z GEREKEN 5 ?EY

KADINLARI PMEK - EN SEVD?KLER? BLGELER

comments