Erkek Bilir

"Hayal gcnz kullan?n, dllendirileceksiniz."

Muhtemelen seks cephaneli?inizin en nemli arac?n? tam olarak kullanm?yorsunuz. Gizli silah a?z?n?z. Her ne kadar dzenli olarak oral zevki tatt?r?yor olman?z gerekse de burada sadece oral seksten bahsetmiyoruz ve bu yaz?da onu herhangi bir yerde pebilmek iin ustal?k kazanman?z gereken a??zdan p?menin tesine gidece?iz.

A?z?n?z? onun vcudunun de?i?ik blmlerini pmede, yalamada ?s?rmada ve emmede de kullanabilirsiniz. Onun vcudunda dokundu?unuz her nokta s?cak, ?slak a?z?n?zla uyar?ld???nda kesinlikle daha da iyi hissettirecektir. Konu pme olunca kad?nlar?n sevdikleri yerler o?unlukla belli ama di?er baz? blgeleri de gzden ka?rmamak gerekir.


Kulaklar

Kulaklar, zelikle a??zla uyar?ld???nda yo?un zevk al?nan ama o?unlukla ihmal edilen bir blgedir. Kulak memesinden al?nan kk ?s?r?klar onun s?rt?nda rpertilere neden olur, dudaklar?n?zla kulaklar?na yumu?ak dokunu?larda da bulunun, o blgede bulunan tyleri diken diken olacakt?r.

Ense

Onu havaya sokman?n en kolay ve gvenilir yollar?ndan biri ensesini pmektir. Bunu ona zellikle srpriz olarak yapt???n?zda ok i?e yarar. Bula??k y?karken ya da bilgisayarda al???yorken, sessizce arkas?ndan yakla??n, salar?n? ensesinden ekin ve pn. Hemen i?ini b?rak?p devam?n? isteyecektir.

Yz

Bir kad?n? yznden pmekten daha zel ok az ?ey vard?r. Onun yanaklar?na, aln?na, enesine hatta burnuna ve kapal? gz kapaklar?na tatl?, hafif pckler kondurarak s?cak, yumu?ak duygular?n?z? gsterebilirsiniz. Ama yzn yalamay?n. Sak?n. ??ren olur ve hi seksi de de?ildir. Yz ?efkat ve sayg? gerektirir.

Kprck Kemi?i

Giysileri stndeyken, pck kondurabilece?iniz en zel yerlerden birisi kprck kemi?idir. Bir kad?n kprck kemi?ini sergiledi?inde ok seksidir ve a?z?n?z? oraya dokundurman?z onda daha zel yerlerine dokunulmu? hissi uyand?r?r. Bu yzden giyinikken ula?amad???n?z yerlere ilerlemeden nce buray? perek ba?lay?n.

Kalalar

Kalalar? tahmin etti?inizden daha hassast?r. Olabilir nk buras? kad?nlar?n fiziksel zevk merkezlerine ok yak?nd?r. Sebep her neyse, kalalar?n? pme, yalama ve ?s?rma, onlara parmak ular?ndan tepelerine kadar zevk dalgalar? yollayacakt?r. Bu blgeyi sak?n ihmal etmeyin.

G?sler

A?z?n?z? g?slerinin zerine koymak ok yo?un bir ?ekilde seksi olabilir, ama bunu yanl?? yapmak onu tamamen isteksiz hle getirebilir. pme, yalama ve emme nerilebilir, hatta abartmad???n?n srece nazik kk ?s?r?klar bile kabul edilebilir. G?sler narindir, o yzden hak etti?i gibi davranman?z gerekti?ini unutmay?n. Sert davran??lardan ho?land???ndan emin olmad?ka sert emi? ve ?s?rma kesinlikle yap?lmamal?d?r. ??iniz bitti?inde g?sleri rk iinde kalmamal?d?r. Ayr?ca g?s ular?n?n dikkat isteyen tek blge olmad??? unutulmamal?d?r. Maksimum etkiyi almak iin a?z?n?z? tm g?sleri zerinde kullan?n.

Gidilmemesi Gereken Blgeler

A?z?n?z nereye giderse gitsin muhtemelen ona iyi hissettirecektir. Bununla birlikte, a?z?n?zla ke?fe ba?lamadan nce izin istemeniz gereken ayaklar?, makat? gibi bir iki blge var. Baz? k?zlar a?z?n?z?n oralara de?mesini istemeyebilir, bu yzden yapmadan nce sorun. Bununla birlikte, baz? k?zlar ayak parmaklar?n?n emilmesini ya da a?a??larda biraz dil hareketini hevesle kabul edebilirler. Ne tarafta durdu?unu bulun ve a?z?n?z? ona gre kullan?n.

comments