Erkek Bilir


Be? kad?ndan daha fazla p?melerini istedik. ?a??rt?c? sonular elde ettik.

Neden p?rz? p?mek zaman ldrmek iin ilgin bir yol, dudaklar birle?ir, nefesler birbirine kar???r ve dillerden hi bahsetmeyelim. p?meyi neden seviyoruz? Baz? kad?nlar iin p?mek cinsel birle?meden ok daha ili d??l? hissettiriyor, dudaklar birle?ti?inde aran?zda daha gl bir ba?lant? hissediliyor. p?menin ard?nda sadece romantizm yatm?yor, bilim de devreye giriyor. p?mek vcutta oksitosin ve endorfin salg?lanmas?na yol a?yor ve bu da kendimizi daha mutlu ve ba?l? hissettiriyor.

DEVAMI...

KADIN ORGAZMI - B?LMEN?Z GEREKENLER

Kad?nlar onu ister, erkekler de ula?t?rmay?. Ama grnen o ki bu yle pek s?kl?kla olmuyor. ??te bunun iin buraday?z, kalem ve ka??d?n?z? haz?rlay?n, ders ba?l?yor. al??maya ba?laman?z ve gerek hayatta denemeniz iin bilmeniz gerekenleri anlataca??z.

DEVAMI...

"Dilinizi partnerinizin a?z?na sokarken yzn s?k? fakat nazike tutarsan?z ve dudaklar?n? emerseniz kesinlikle ayakparmaklar? gerilecektir"

Hemen herkes ilk Frans?z pc?n hat?rlar. Kimi iin harika bir deneyim kimi iinse dil sava??d?r. Ancak hepimiz ?rendikki Frans?z pc? ok ki?isel ve duygusal bir deneyimdir.Dudaklar kad?nlar?n bir numaral? erojen blgesi oldu?u iin erkekler nas?l Frans?z pc? verilece?ini ?renmelidir.

DEVAMI...

ERKEKLER VE SEKS HATALARI

?lk kez araba kullanaca??n?z? d?nn. Kullanma k?lavuzunu okuyup direksiyon ba??na geti?inizi hayal edin. E?er srcler bu ?ekilde e?itilseydi kimse trafikte gvende olamazd?.

Maalesef biz erkekler seksi bu ?ekilde ?reniyoruz. Hayat?n gerekleri bize anlat?l?yor ve partnerimizin cinselli?ini zmemiz bekleniyor, deneme ve yan?lma ile.

Bu konuda tecrbe nemli ama sand???n?z kadar de?il. Kad?nlarla birok cinsel tecrbesi olan erkekler de biraz bilgi ile engellenebilecek hatalar yapabiliyorlar. Yani zor yoldan ?renmek zorunda de?ilsiniz. ??te size erkeklerin s?ka yapt?klar? hatalar, ders alman?z? umuyoruz.

DEVAMI...

KADINLAR VE C?NSELL?K - B?LMEN?Z GEREKEN 5 ?EY

Bilmeniz Gerekenler

  • Kad?nlar di?er kad?nlara bakarak tahrik olurlar, homoseksel olmasalar bile.
  • Kendini be?enen kad?nlar daha kolay orgazm olurlar
  • Partneriniz onu duygusal olarak aldatmaktansa cinsel olarak aldatman?z? tercih eder.

Kad?n cinselli?i zerine yap?lan ara?t?malar ok eskilere dayanm?yor. ??te sizi ?a??rtacak birka sonu.

DEVAMI...

Daha uzun srmesini ister misiniz? Zamanlaman?z? ayarlayam?yorsan?z, belki de o bunu takm?yordur.

Erken Bo?alma ve 90-Saniye erevesi
Seks s?ras?nda istedi?iniz kadar dayanam?yor musunuz? Bu hi nemli olmayabilir. Gerek ?u ki daha uzun dayansan?z bile kad?na do?ru uyar?lar? veremiyorsan?z bu hibir ?eyi de?i?tirmez. Ama birka kk hileyi ?renirseniz ak?llar?n? ba?lar?ndan alacak bir orgazm ya?atabilirsiniz onlara. S?r? Bu tamam?yla zamanlamayla ilgili bir ?ey. 90-saniye erevesini avantaja dn?trerek erken bo?almay? nas?l ynetebilece?inizi ?renmek iin okumaya devam edin.

DEVAMI...

ORGAZM TAKL?D? - NASIL ANLARIM?

Bilmeniz Gerekenler

  • ??l?k atanlar genellikle taklit yap?yordur.
  • Nefes alma h?z?, vcut ?s?s? ve kaslardaki gerginlik orgazm habercisidir.
  • Kad?nlar stres ve performans kayg?s? gibi nedenlerle orgazm taklidi yapabilirler.

Evet arkada?lar, e?inizin veya k?z arkada??n?z?n taklit yapmad???n? d?nyorsunuz. Ya da taklit yapman?n sadece ba?kalar?n?n yatak odas?nda oldu?unu san?yorsunuz. Tekrar d?nn. Geenlerde yay?nlanan Amerikan Cinsel Sa?l?k anketine gre erkeklerin %85 i son cinsel deneyimlerinde e?lerinin orgazm oldu?unu syledi. Ancak kad?nlar?n sadece %64 gerekten orgazm olduklar?n? belirtti. Sonu: birok kad?n orgazm taklidi yap?yor ve siz de bunu yutuyorsunuz. Gerekler ac?d?r.

DEVAMI...

"Hayal gcnz kullan?n, dllendirileceksiniz."

Muhtemelen seks cephaneli?inizin en nemli arac?n? tam olarak kullanm?yorsunuz. Gizli silah a?z?n?z. Her ne kadar dzenli olarak oral zevki tatt?r?yor olman?z gerekse de burada sadece oral seksten bahsetmiyoruz ve bu yaz?da onu herhangi bir yerde pebilmek iin ustal?k kazanman?z gereken a??zdan p?menin tesine gidece?iz.

A?z?n?z? onun vcudunun de?i?ik blmlerini pmede, yalamada ?s?rmada ve emmede de kullanabilirsiniz. Onun vcudunda dokundu?unuz her nokta s?cak, ?slak a?z?n?zla uyar?ld???nda kesinlikle daha da iyi hissettirecektir. Konu pme olunca kad?nlar?n sevdikleri yerler o?unlukla belli ama di?er baz? blgeleri de gzden ka?rmamak gerekir.

DEVAMI...

Erken Bo?ald?n?z, Eee sonra?

"?ster inan?n ister inanmay?n, kad?nlar ara s?ra bunun ba?lar?na gelmesine al???kt?r..."

Bu durum en iyi erkeklerin bile ba??na gelebilir. Sizi gerekten iyi hissettiren bir k?zla berabersiniz. Birdenbire gere?inden fazla iyi hissettiniz ve olanlar oldu, bir dakika bile dayanamad?n?z. Partneriniz size soran gzlerle bakarken ne yapacaks?n?z? Bir ?aka ile gei?tirecek misiniz yoksa zr m dileyeceksiniz? ??te size bu durumda yapman?z veya yapmaman?z gereken ?eyler...

DEVAMI...