Erkek Bilir

SADECE ARKADA??

Okuyucu Sorusu

?rem ve ben son haftalarda neredeyse her gn konu?uyoruz. Ona ilk yakla?an ben oldum, eski manyak erkek arkada?? rahats?z ediyordu ve onu rahatlatmaya al???yordum. Bu hale nas?l geldik bilmiyorum, genellikle arayan o olur ve uyuyana kadar konu?uruz. Oaya buraya gideriz ve hep onun iste?iyle. ?u ana kadar aram?zda romantik bir?ey olmad?.

Ba?lang?ta onu sadece bir arkada? olarak gryordum. Bir gece ikimiz de sarho? olduktan sonra bir yak?nla?ma oldu ve kanepemde uyudu, ileriye gitmedik. Ne zaman mesajla?sak birbirimiz d?nd?mz sylyoruz. Ona henz ondan ho?land???m? sylemedim, kt bir ili?kiden yeni ?km??t? ve ben de bu tr bir ili?ki konusunda karars?zd?m.

Geen gn beni arad? ve etraftaki insanlar?n ondan ho?land???m? d?ndklerini syledi. Beni sadece arkada? olarak grd?n ve bir ili?ki istemedi?ini belirtti. Ben de ayn? ?ekilde d?nd?m syledim.


Aram?zda bir ?ey olmad???n? biliyorum ancak, ?remin bana durmadan mesaj gndermesi kafam? kar??t?r?yor. Bana sadece arkada? oldu?umuzu syledikten sonra bile beni durmadan bir bahaneyle ar?yor. Doktor sence a?k kap?mda m?, yoksa kafay? m? ?tyorum. Yard?m et ltfen.

Kar???k kafa Okan

Doktorumuzun Yan?t?

Merhaba Okan,

Bakal?m yanl?? anlam?? m?y?m: Onunla her gn konu?uyorsun. ??te bu ilk hatan. Ho?land???n k?zla her gn konu?mamal?s?n, meydan okuma olmaz. Demek ki szl?mz okumad?n.

Erkek arkada?? onu rahats?z ediyor olabilir, ama onu gn boyunca dinleyecek kadar i?i neden ilerlettin? Onun psikiyatristi misin? ?yle demeliydin Endi?elenme, her ?ey yoluna girer. Neden bir gn bulu?up bir ?eyler yapm?yoruz?

Ama hay?r, sen ne yapt?n, uykuya dalana kadar onunla telefonda konu?tun. Ona ok ok zaman ay?rm??s?n Okan. Bu da arkada?l?k alan?na girmi?sin demektir ki bu da ok tehlikeli bir aland?r.

O seninle konu?maya ba?lad???nda neden kar?? gelip meydan okumad?n? Belki ?yle demeliydin senden ho?lan?yorum ama bu ak?am ba?ka randevum var. Sen onun iin hep msaitmi?sin.

Onunla ileri gitmemenin sebebi asl?nda senin de onu istememen san?yorum. Biraz gereki olal?m. E?er bir ili?ki istemiyorsa neden onunla bu kadar zaman harc?yorsun? Seni aray?p her gece kafas?ndakileri dkmesini bekleyece?ine, di?er kad?nlar? takip ediyor olmal?yd?n. Senin neyin var?

Sana seni sadece arkada? olarak grd?n syledi?inde gere?i sylyor. Hikayenin sonu. Ama sen onu arkada? olarak grd?n syledi?inde i?te bu bir yalan. Sen onu seviyorsun, beni kand?rmaya al??ma.

?imdi sana neden durmadan mesaj att???n? anlatmama izin ver. nk sen onun kankas? olmu?sun. Erkek karde?i olmu?sun. Onun k?z arkada?? olmu?sun :) . Sana her ?eyini anlatabilece?ini d?nyor. Psikiyatristi gibi olmu?sun ki psikiyatristi bile ona bu kadar zaman ay?rm?yordur. Peki o ?lg?n m?? Hay?r. As?l onunla bir ili?kiniz olabilece?ini d?nerek ?ld?rm?? olan sensin. A?k kap?n? al?yor mu? Asla. Gaipten sesler duyuyorsun adam?m. Hemen szl?m okumaya ba?la.

Unutmay?n beyler, arkada?l?k alan?na girerseniz, asla ?kamazs?n?z.


comments