Erkek Bilir

?LK BULU?MADAN SONRA NE YAPMALI

Okuyucu Sorusu

Geen hafta bir k?zla ilk defa ?kt?k ve bilardo oynamaya gittik, her ?ey ok gzel gitti, gece boyunca espriler yapt?m ve gldk. Hesab? ben dedim ancak ona daha sonra bana bira ?smarlarsa de?ece?imizi syledim.

Bu k?zdan gerekten ho?land?m ve devam etmesini istiyorum. Ne yapmal?y?m?

Doktorumuzun Yan?t?

?? ilk bulu?madan sonra yap?lmas? gerekenlere geldi?inde, ok eski bir sz vard?r. Bir ?eyi seviyorsan?z serbest b?rak?n, geri gelirse sonsuza kadar (ya da siz istedi?iniz srece) sizindir. ok basit grnyor ve tamamen do?ru.

Burada yap?lmas? gereken yetene?inizi kullanarak onu yava?a kendinizden uzakla?t?rman?z ve ona size do?ru ekildi?ini hissettirmeniz. Di?er bir deyi?le, hibir kad?n ona ihtiya duyan bir erke?e, onu zorlayan bir erke?e kar?? ekim hissetmez. Kad?nlar kendine gvenen, kendini kontrol edebilen, gizemli ve meydan okuyan erkeklere kar?? koyamazlar. ??te size kad?nlar? ilk bulu?madan sonra kendinize ekmeniz iin 4 ana kural.


Kural #1: Onu Unutun

?lg?nca m? geldi? ?lk bulu?mada her ?ey harikayd? ve ?imdi size onu unutman?z? sylyorum. Tam olarak de?il elbette.
?imdi hayat?n?zdaki di?er ?eylerle me?gul olma zaman?. Arkada?lar?n?zla tak?l?n, yeni bir kitap okuyun veya daha iyisi di?er kad?nlarla ?k?n. Bu ilk bulu?madan sonra kad?n? size ekmek iin en iyi yol.

Elbette ilk tepkiniz bu k?z? her gn aramak ve grmeye al??mak olacakt?r. Bunu sak?n yapmay?n ve onu k?sa sreli?ine unutun. Bu ok nemli. Sonraki birka hafta boyunca onu haftada 1-2 seferden fazla grmeyin. E?er iinizdeki iste?e engel olam?yorsan?z ve onu mutlaka arayacaksan?z 2. kurala bak?n.

Kural #2: Telefonda Sakin Olun

Telefonda a??r? istekli grnmeyin. Her zaman yap?lan bir hatadan uzak durun: her ?ey s?cakken tekrar bulu?maya al??maktan.

??te size nerim: Onu aray?n ve ?yle syleyin, "Merhaba, nas?l gidiyor?". Sonra nceki bulu?man?zda size bahsetti?i bir konu hakk?nda konu?un ve ona onu dinlemi? oldu?unuzu gsterin. Dinliyordunuz ve onunla ilgileniyordunuz de?il mi? Biraz havadan sudan konu?un ve telefonu kapay?n. Beni duydunuz, tekrar bulu?may? istemeden telefonu kapay?n. Buradaki ama sizi d?nmesini sa?lamak. Sizi d?necek ve size kar?? ekim hissedecek.

Kural #3: Ona e-posta veya k?sa mesaj gndermeyin

Modern hayat?m?zda insanlar telefonla aramak yerine e-posta atay? veya k?sa mesaj gndermeyi tercih ediyorlar. Bunu sak?n yapmay?n. Byle yapmak:
1) Ona kendinize gveniniz olmad???n? gsterir
2) Onu arayacak kadar cesur olmad???n?z? d?nr (size onu aramaman?z? sylemi?tim ve bu hala geerli)
3) Ona kendinize ait bir hayat?n?z olmad???n? d?ndrr.

Ve bu da bizi? kural 4 e gtrr.

Kural #4: Bir Hayat?n?z Olsun

Buradaki olay? anlad?n?z san?r?m. Kad?nlarla ba?ar?l? olmak tamamen bir strateji oyunudur. Onun iin burada bu oyunun kurallar?n? a?kl?yoruz.

Bir kad?ndan gerekten ho?land???n?z?n fark?na varana kadar onun iin ok fazla enerji harcamamal?s?n?z. E?er bunu yaparsan?z:
a) onlar? korkutur ve ka?r?rs?n?z
b) sizden ka?nmaya al???rlar,
c) sizinle birlikte olmak istemezler.

E?er bu ilk bulu?ma sonras? olaylar size yabanc? de?ilse az nce anlatt???m?z kurallar? tekrar okuyun. E?er ayn? zamanda di?er kad?nlarla ?km?yorsan?z hemen telefon numaralar? toplamaya ve randevular ayarlamaya ba?lay?n.

Bu arada size yapman?z? nerece?im ?ey, hayatta ne istedi?inizi ke?fetmeye ba?laman?zd?r. E?er bunu yaparsan?z kendinizi daha gvenli ve olgun hissedeceksiniz ve bu kad?nlar? ekmek iin olmazsa olmazd?r.

Hayattan ne bekledi?inize karar verince, etraftaki kad?nlara bir hayat?n?z oldu?u sinyali yayars?n?z ve bu onlar? bir kpek gibi takip etmeyece?inizi anlat?r.

Sonu olarak:

Burada anlatt???m?z drt kural? uygulay?n ve
1) ?li?kinin src koltu?undaki siz olun
2) Onunla ne zaman bulu?aca??n?za ve ne yapaca??n?za karar veren siz olun
3) Sizinle zaman geirmeyi tak?nt? yapan o olsun.

Kula?a iyi geliyor de?il mi?

comments