Erkek Bilir

  • ?lk konu?man?z e?lenceli ve ilgi ekici olmal?, duygu ykl de?il.
  • E?er drste ve az yaparsan?z iltifatlar?n?z hat?rlanacakt?r.
  • Konu?may? k?sa kesmek en iyisidir yoksa size olan ilgisini k?rars?n?z

Cesaretinizi toplad?n?z ve bir sredir kesi?ti?iniz ekici k?zla konu?mak iin herekete getiniz. A?z?n?zdan ?kacaklar?n amac?n?za engel olmas?na izin vermeyin. Az sonra syleyece?imiz ilk konu?ma hatalar?n? akl?n?zda bulundurun.

1- Eski Sevgililerden Bahsetmek

Bardaki afetle konu?urken ki?isel hislerinizi a??a vurman?z gerekti?ini d?ndnz. Bir kad?nla konu?uyorsunuz ve kad?nlar hassas, konu?kan ve duygusal yarat?klard?r ve ekinmeden gerek duygular?n? a?klayan erkekleri takdir ederler. Belki do?ru olabilir ancak konu?ma zorlu eski sevgililer, ac?tan ayr?l?klar gibi a??r konulara kayarsa 5 ilk konu?ma hatas?ndan birinciyi yap?yorsunuz demektir ve kt bir izlenim b?rakabilirsiniz. ?lk gr?meniz e?lenceli, hafif ve ilgi uyand?r?c? olmal?, duygusal a??rl?klarla ykl de?il.

2- Paradan Bahsetmek

Biliyorsunuz kad?nlar belli bir sosyal seviyesi ve paras? olan erkeklerden etkilenirler. Kad?nlar? k?rm?z? Ferrari kullanan erkeklere nas?l hayran oldu?unu daha nce grdnz. Onun tm bunlara yak?nda sahip olacak bir erkekle konu?tu?unu anlamas?n? istiyorsunuz. Sak?n yapmay?n. Sak?n paradan ona iki ?smarlamak istemeniz d???nda bahsetmeyin. Bu sizi kibirli ve iddial? gsterir.

3- A??r? Kur Yapmak

Bir kad?na yakla??rlen cezbedici taktikler denemelisiniz ancak bunlar orjinal ve zgn olmal? ve sizi k?za as?lmak isteyen di?erlerinden ay?rmal?. E?er drste ve a??r?ya kamadan yaparsan?z, iltifatlar?n?z de?erli olur ve hat?rlan?r. ??i dalkavuklu?a vard?rmay?n. Do?al konulara gein. Ondan ho?land???n?z? ve onun hakk?nda daha fazla ?ey ?renmek istedi?inizi hissettirin.

4- ok Konu?mak

Grevinize fazla odaklanman?z ve fazla konu?arak onu etkilemeye al??man?z onun nas?l hissetti?ini anlaman?z? engeller. Avc? av?n? tuza?a d?rmeden nce onun hakk?nda ok ?ey bilmelidir. Bizim durumumuzda av?n?z dinlenmek ve anla??lmak ister. yleyse konu?may? kesin ve sahneyi biraz da ona b?rak?n. Kad?nlar dinlemeyi bilen erkeklerden etkilenirler.

5- ok Vakit Geirmek

Konu?man?z gayet gzel gidiyor ve iyi vakit geiriyorsunuz. Sonra ne olacak? Konu?maktan yoruldunuz ve o saatini kontrol etti ve gitmeye haz?rland?. Ve onun geri dnmesini sa?layacak bir giz b?rakmad?n?z. En iyi strateji konu?may? k?sa kesmek, bekleyen arkada?lar?n?z oldu?unu sylemek ve uzakla?makt?r. E?er konu?man?n iyi gitti?ini d?nyorsan?z bunu yapmak zor olabilir ama sonu daha iyi olacakt?r. ?kinci konu?man?z iin bekliyor olacakt?r.

comments